Pokyny pro žáky ZŠ Železný Brod, Školní 700

1. Před vyučováním čekají žáci před budovou. Pro vstup do školy používají žáci hlavní vchod, řídí se režimem otvírání, bezdůvodně nepoužívá zvonku. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno. Žákům není dovoleno vpouštět do budovy neznámé osoby.
 
2. Otevírání a uzavírání hlavního vchodu školy:
6.30 - 7.00 otevřeno pro nulté hodiny a ŠD
7.00 - 7.40 oboustranně zavřeno
7.40 - 8.00 otevřeno
8.00 - 8.45 oboustranně zavřeno
8.45 - 8.50 otevřeno pro žáky začínající v 8.55
8.55 - 17.00 jednosměrný provoz
17.00 - 6.30 oboustranně zavřeno
 
3. Žáci se přezují do domácí obuvi, sportovní "botasky" nejsou povoleny, oděv a obuv odloží v šatně a odcházejí do tříd.
UČEBNICE, SEŠITY A OSTATNÍ UČEBNÍ POMŮCKY JE ZAKÁZÁNO NECHÁVAT V ŠATNÍCH SKŘÍŇKÁCH.
Školní výtah můžou žáci používat jen se svolením dospělého zaměstnance školy (učitelé, školník).
 
4. Začíná-li žákům vyučování v 8.55, vcházejí do budovy až 8.45. Zpozdí-li se žák z důvodu např. zaspal, byl u lékaře, bude zvonit na kancelář do té doby, než mu bude otevřeno.
 
5. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně "dobrý den". Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé hodiny.
 
6. Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování. Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí, jinak mu budou učitelem odebrány a vydány až rodičům. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů.
 
6.1 MOBILNÍ TELEFONY - PŘI VYUČOVÁNÍ MUSÍ BÝT VYPNUTÉ, o přestávkách je žák může používat. ŠKOLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU MOBILNÍCH TELEFONŮ!!!
Má-li vyučující podezření, že žák používá telefonu k nevhodným věcem, které mohou být zneužity vzhledem k jiné osobě, nebo škole, může telefon žákovi zabavit a odevzdat do ředitelny. Mobil bude vydán rodičům v ředitelně školy.
 
7. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do deseti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně nebo kanceláři školy.
 
8. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák a odpovídá za její stav, případně za její ztrátu.
 
9. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
 
10. O všech přestávkách zůstávají žáci ve třídě, pokud někdo z učitelů neurčí jinak. O velké přestávce setrvávají žáci ve kmenových třídách, nebo na chodbě před svou třídou. Do určené třídy se stěhují až po zvonění konce přestávky.
 
11. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy.
 
12. Platí zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, toalety atd. Jde především o manipulaci s okny a žaluziemi. PŘÍSNÝ ZÁKAZ PLATÍ PRO OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ HORNÍ ČÁSTÍ OKEN. O přestávkách  je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti.
 
13. V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově. V době poledního volna před odpoledním vyučováním opustí všichni žáci budovu, v prostoru haly se mohou zdržovat je-li ošklivé počasí a hlavní vchod je otevřen.
Opustit areál školy může žák II. stupně pouze po písemném svolení rodičů, které žák předá třídnímu učiteli.
 
14. Do odborných učeben a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Po ukončení výuky odvádí žáky vyučující až do prostoru šaten.
 
15. Ve škole, v areálu školy a při všech akcích pořádaných školou je zakázáno kouření, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. Do školy nesmí žák nosit věci, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
Překročení tohoto bodu bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou vyvozeny nejpřísnější sankce.
 
16. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky.
 
17. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy.
 
18. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům.
 
19. Je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví žáků.
 
20. Žáci oslovují členy pedagogického sboru "pane řediteli", "paní zástupkyně", "pane učiteli" ("paní učitelko").
 
21. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce. Škodu nahradí žák, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída. Při ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou.
 
22. Nalezené věci se odevzdají školníkovi nebo do kanceláře školy.
 
23. Každá nepřítomnost žáka musí být do 72 hodin omluvena ústně nebo písemně rodiči. Třídní učitel uznává pouze omluvení v žákovské knížce podepsané zákonnými zástupci žáka. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. Omluvenka se předkládá třídnímu učiteli ihned první den příchodu do školy. Důsledek velkého počtu zameškaných hodin upravuje klasifikační řád školy.
 
24. Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem. Žáci nebudou během školního roku uvolňovány na rodinné dovolené, pouze vyjímečně ze zdravotních důvodů po dohodě s třídním učitelem, dále na podkladě žádosti rodičů a doporučení od lékaře.
 
25. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovy. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.
 
26. Mají-li žáci odpolední vyučování, čekají na vyučujícího před hlavním vchodem školy ve stanovenou dobu. Začátek odpoledního vyučování stanoví vyučující odpoledních hodin pevně do rozvrhu, s ohledem na odjezdy autobusů přespolních žáků. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
 
27. Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování, vycházející z Kodexu slušného chování žáka základní školy Železný Brod, který tvoří součást ŠVP.
 
 
Školní družina
 
1. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.
 
2. Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6.30 do 7.00 hodin, ze školní družiny odcházejí nejdříve v 15.00 hodin. Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem.
 
3. Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím a podle pokynů vychovatelky v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců.
 
Školní jídelna
 
1. Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně řádně odloží svrchní oděv i tašku.
2. Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny a kuchařek.
3. Ovoce, smetánky a jiné přílohy je žák povinen sníst v jídelně nebo si je musí odnést domů v aktovce.
4. Nemá-li žák odpolední vyučování, do školy se již nevrací.
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod