Stanovy školního parlamentu

Školní parlament

Při Základní škole Železný Brod pracuje školní parlament, který tvoří zástupci žáků z 5. - 9. ročníku. Žáci se učí zásadám demokracie v praxi, přicházejí s vlastními návrhy na různé školní akce, na zlepšení podmínek pro výuku i zlepšení školního prostředí.

Sami se na organizaci některých akcí podílejí. Zástupci školního parlamentu pravidelně
předkládají své návrhy vedení školy.

Činnost školního parlamentu se řídí Stanovami.

Stanovy Školního parlamentu

I.

Školní parlament působí při Základní škole Železný Brod, Školní 700.

Školní parlament /dále jen ŠP/ tvoří zástupci z 5. - 9. ročníků zvoleni na začátku školního roku, nejpozději do konce září. Třída, která si své zástupce v tomto termínu nezvolí, nebo se zástupci jednání ŠP opakovaně nezúčastní, pozbývá možnosti spolurozhodovat o dění ve škole. Členové volí sedmičlennou školskou radu v tomto složení: předseda, 2 místopředsedové, 4 členové rady /po jednom
zástupci z 6. - 9. ročníku/.

II. Členství

Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání ŠP. Povinností člena ŠP je informovat pravidelně své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.

III. Práva a povinnosti členů

 • Stát v čele třídy a být iniciátorem prospěšných aktivit své třídy.
 • Zastupovat zájmy své třídy ve ŠP, přednášet připomínky a náměty týkající se výuky, provozu školy, družiny, jídelny atd.
 • Být tvořivý a aktivní v práci ŠP, aktivně se zúčastňovat jednání ŠP a přijímat jeho rozhodnutí.
 • Omluvit svoji případnou absenci na schůzce ŠP, informovat své spolužáky o všem, co bylo projednáváno na schůzkách ŠP.

IV. Práva a povinnosti školního parlamentu

 • Má právo jednat s ředitelstvím školy /dále jen ŘŠ/ v rámci dohodnutých schůzek .
 • Upozorňovat na nedostatky ve vybavení školy a ve výuce, přinášet návrhy na zlepšení prostředí školy a výuky.
 • Upozorňovat na nedostatky a přestupky žáků, zejména na vandalismus a násilí.
 • Navrhovat a s ŘŠ přijímat opatření bránící těmto jevům.
 • Plánovat, připravovat a realizovat školní a mimoškolní činnost.

V. Organizace

 • Schůzka ŠP se schází pravidelně 1x měsíčně.
 • Mimořádné schůzky se svolávají, pokud je třeba řešit závažný problém.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky stejně závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do kompetence učitelů a vedení školy.
 • O návrzích se hlasuje, k přijetí návrhů je nutná nadpoloviční většina hlasů.
 • V případě, že bude práce ŠP pouze formální, může ředitel jeho činnost kdykoliv ukončit.
 • Rozhodnutí vedení školy bude respektováno.

VI. Návrhy

 • Každý má právo pronést návrh za svoji třídu.

VII. Školní parlament je partnerem ředitelství zejména v otázkách :

 • chodu, organizace školy a výuky
 • prostředí školy, jednání a chování žáků
 • organizace školních a mimoškolních akcí
prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod