Vnitřní řád školní jídelny

1/ Obědy se vydávají od 11.00 - 13.50 hodin.
 
2/ Cizím strávníkům se obědy vydávají v době od 11.00 - 11.20 hodin.
 
3/ Ceny obědů jsou: 

7 – 10 let 30 Kč plná cena 73 Kč   (př. od 2. dne nemoci)
11 – 14 let 32 Kč plná cena 75 Kč
15 – 18 let 35 Kč plná cena 78 Kč
Učitelé, personál 30 Kč plná cena 80 Kč
Cizí strávníci   plná cena 80 Kč

 

4/ Obědy je možné přihlásit denně od 7.00 – 13.50 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.
 
5/ Každý strávník (děti i dospělí) se stravuje na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování.
 
6/ Úhrada stravného:  

Ruší se inkasní platba u České spořitelny (sporožiro). Platby stravného budou probíhat formou měsíční zálohy (trvalý příkaz) nebo vkladem hotovosti na účet ŠJ. 

Ve výjimečných případech lze stravné uhradit v hotovosti.                                           

účet ŠJ č. ú. : 35 – 963849349 / 0800
 
7/ Obědy se vydávají pouze po zaregistrování čipem na výdejovém terminálu. Platná registrace je podmíněna zaplacením obědů. Obědy na dluh nelze vydat!!
 
8/ Obědy lze odhlásit do 7.00 hodin ráno telefonicky na tel. čísle 778 429 198  nebo e-mailem na adresu jidelna@zs-skolni.cz. Odhlášky po 7 hodině nebudou akceptovány. Dítě odhlášené z vyučování není automaticky odhlášeno z oběda!
 
9/ Neodhlášený oběd propadá.
 
10/ V den onemocnění žáka mají rodiče nebo sourozenec možnost si oběd vyzvednout do přinesené nádoby do 13.50 hodin.
 
11/ Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2,odst.7 vyhl.107/2005 o školním stravování), nelze je odnášet domů.
 
12/ Každý strávník má možnost si zakoupit 1 oběd denně.
 
13/ Obědy za dotovanou cenu lze dětem vydat pouze v době jejich pobytu ve škole (§119 školského zákona). Dítě nemá nárok na zvýhodněný oběd od 2. dne nemoci, ve dnech ředitelského volna, při vykonávání zájmové činnosti (sportovní a vědomostní soutěže), apod.

V době prázdnin (jarní, velikonoční, podzimní, hlavní…) mají žáci nárok na dotovaný oběd (školský zákon § 119). Mohou se tedy ve školní jídelně levněji stravovat, i když nejsou ve škole nebo družině.
 
14/ Ve dnech, kdy děti nemají nárok na dotovaný oběd, lze stravování zabezpečit pouze za plnou cenu oběda (nákl. na potraviny + mzdové náklady + provozní náklady).

Plná cena oběda činí podle věkových kategorií :   

7 – 10 let  73 Kč
11 – 14 let 75 Kč
15 a více 78 Kč

                                          
15/ Stravování zaměstnanců organizace (učitelé a personál ZŠ) se uskutečňuje v rámci závodního stravování (Vyhl. 94/ 2006 o závodním stravování).
 
16/ Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá aspoň 3 hodiny.
 
17/ V době omluvené absence nemá zaměstnanec nárok na dotovaný oběd.
 
18/ Každý zaměstnanec ZŠ je automaticky přihlášen na oběd za dotovanou cenu. Pokud si zaměstnanec nevyzvedne přihlášený oběd, oběd propadá za plnou cenu oběda, tj. 80 Kč. Školní jídelna (resp. ved. ŠJ) nemá povinnost zjišťovat, zda zaměstnanec školy, který byl nebo nebyl na obědě, měl v tento den nárok na oběd za sníženou cenu.

Je povinností každého zaměstnance, aby si tuto skutečnost sám hlídal.
 
19/ Strávníci jsou zaregistrováni ke stravování pomocí čipů.
 
20/ Stravovací čipy jsou průběžně oživovány vždy koncem měsíce na měsíc nový pouze strávníkům, kteří platí obědy zálohově.  Ostatním (platba hotově) až po zaplacení stravného.
 
21/ Ztrátu čipu je nutné ohlásit vedoucí ŠJ, aby byl čip zablokován.
 
22/ Pokud chce strávník pokračovat ve stravování ve školní jídelně, je povinen si zakoupit čip nový. Bez čipu se nelze stravovat.
 
23/ Pokud strávník čip zapomene, vyžádá si v kanceláři vedoucí ŠJ náhradní lístek, na který mu bude oběd vydán.
 
24/ Strávník, který se odhlásí ze stravování, je povinen čip vrátit. Pokud je čip v pořádku bude mu vrácena záloha za čip, kterou uhradil při jejím nákupu. Jestliže nebude čip vrácen do 3 měsíců od ukončení stravování, bude strávník vyškrtnut z evidence bez nároku na vrácení zálohy za čip.
 
25/ Strávník – žák může být odhlášen pouze s písemným souhlasem zákonné osoby (rodiče).

26/ V den ukončení stravování musí být uhrazeny všechny pohledávky ze strany strávníka vůči ŠJ (stravné, i pokud je hrazeno sporožirem).
 
27/ Dozory dětí ve školní jídelně zajišťuje provozovatel zařízení, tedy základní škola.

28/ Během stravování se žáci chovají slušně, neničí zařízení školní jídelny, řídí se pokyny dozoru. Při závažném kázeňském přestupku /např. hrubé slovní napadání personálu kuchyně, opakované porušování řádu apod./ může být strávník ze stravování v y l o u č e n (§ 31 školského zákona).
 

Hnátayová Radka, vedoucí ŠJ

Platnost od 1. 9. 2022   

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod