Školní vzdělávací program pro školní družinu

Duhová škola, Školní 700, 468 22  Železný Brod

 1. Identifikace ŠD
 2. Charakteristika ŠD, popis materiálních podmínek
 3. Popis ekonomických podmínek
 4. Personální podmínky
 5. Podmínky vzdělávání ve ŠD
 6. Délka a časový plán vzdělávání
 7. Formy vzdělávání
 8. Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončení vzdělávání
 9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 11. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
 12. Charakteristika ŠVP pro ŠD
 13. Autoevaluace a evaluace ŠD
 14. Závěr

Školní vzdělávací program pro ŠD platí od 1. 9. 2007

Školní vzdělávací program byl aktualizován 1. 9. 2019

 

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka

Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Identifikace ŠD

Základní údaje o ŠD
Adresa:                                    ŠD při ZŠ, Školní 700, Železný Brod 468 22

Ředitel školy:                           Mgr. Zdeněk Kučera

Vedoucí vychovatelka:            Dana Maršinská

Vychovatelé:                            Bc. Jakub Hlubuček

Provoz  ŠD:                             6.30 hod. – 16.00 hod. / 16.30 hod – výlety

Telefon:                                   778 523 246, 778 111 062

E-mail:                                    marsinska@zs-skolni.czhlubucek@zs-skolni.cz

 

Popis materiálních podmínek

Školní družina je součástí ZŠ, nachází se v 1. poschodí pavilonu školy.

Školní družina má 3 oddělení, pro svou činnost využívá 3 kmenové místnosti,

ŠD se nachází v prvním poschodí pavilonu školy, kde má 2. oddělení, a ve druhém poschodí ještě jedno oddělení. ŠD dále využívá prostory školy jako jsou tělocvična, školní hřiště, PC učebna, knihovna, cvičná školní kuchyně, ŠJ, uzamykatelné šatní skříňky a sociální zařízení.

Ke své činnosti máme k dispozici barevný televizor, DVD přehrávač, video, CD radio s přehrávačem. ŠD je dostatečně vybavena účelovým nábytkem (stoly, židle, gauč), vestavěnými skříňkami, kobercem, velkým množstvím stolních her a stavebnicemi. Vybavení ŠD je doplňováno a obměňováno dle potřeb a zájmu dětí. Nechybí dětské časopisy, knihy, hračky a materiál pro výtvarně pracovní činnosti.

které jsou účelově vybavené, inspirující pro činnost a práci s dětmi. K pohybovým aktivitám mohou děti využívat tělocvičnu / malou i velkou / a školní hřiště.

Šatní prostory jsou plně vyhovující. Každé dítě má svou uzamykatelnou šatní skříňku.

Vybavení a materiální podmínky ŠD pro činnost jsou zcela vyhovující. /video, DvD, CD rádio, Tv /

Stravování je zajištěno v budově ŠJ.

Popis ekonomických podmínek

Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitel školy v souladu s finančními možnostmi rodin ve zdejším regionu a ve spolupráci se zřizovatelem. Od 1. 9. 2011 byl stanoven příspěvek rodičů ve výši 100,- Kč za žáka za měsíc. (vyhl.č. 74/2005 Sb.)

Úplata se hradí v kanceláři ředitele školy, dvakrát za školní období. Hospodářka školy vydává vedoucí vychovatelce příjmový doklad o zaplacení. Vybrané peníze se zařazují do rozpočtu školy.

Personální podmínky

Zájmově vzdělávací program ve ŠD je řízen kvalifikovanými vychovatelkami.

Vzájemně se doplňují ve svých specializacích: hudebně-dramatické, výtvarné, sportovní, práce s počítačem, práce v keramické dílně.

Dále se vzdělávají v akreditovaných kurzech a seminářích.

Program ŠD je připravován pro 65 - 70 dětí ve věku od 6 – 10 let (1. – 4. roč.).

V posledních letech navštěvují ŠD i děti cizích státních příslušníků.

Podmínky vzdělávání ve ŠD

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, pro regeneraci sil a relaxaci po školním vyučování.

Školní družina musí být místem pro rozvoj dětské tvořivosti, posilování zdravého sebevědomí.

Školná družina musí být místem pro dětský úsměv a radost.

Školní družina musí být místem pro komunikaci (děti, vychovatelky, rodiče).

Školní družina musí být místem pro spokojené dítě s rozzářenýma očima a úsměvem na tváři.

Délka a časový plán

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v SVČ Mozaika.

Školní vzdělávací program ŠD je pro pravidelnou formu zájmového vzdělávání sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu – tedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabídka celodružinových akcí v příležitostné formě zájmového vzdělávání je vytvořena na dobu jednoho roku, poté obměňována a doplňována. Program je doplňován ročním plánem konkrétních činností, rozdělených po měsících, které vycházejí a podporují motivační zaměření školního roku. Roční plán je zapsán v třídní knize ŠD.

Formy vzdělávání 

Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou denní pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, plánovanými i příležitostnými akcemi, nabídkou spontánních aktivit. Tyto formy mají žákům umožňovat především odpočinek a relaxaci po vyučování, popřípadě i přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje především aktivity tělesného, hudebního, výtvarného a pracovního charakteru.

Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončení vzdělávání

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. a 2. ročníku a do plného stavu jsou oddělení doplněna žáky 3. a 4. ročníků. O přijetí nebo vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy (dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.). Přijetím se na dotyčného vztahují veškerá práva a povinnosti žáka školní družiny. Podmínkou přijetí žáka k pravidelné činnosti je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce týkající se rozsahu docházky, způsobu odchodu žáka ze školní družiny i doba jeho uvolňování do zájmových kroužků.  Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Žádosti o mimořádné uvolnění žáka je možné provádět pouze předem a písemnou formou s podpisem zákonného zástupce (prostřednictvím deníčku ŠD).  Do školní družiny může být žák přihlášen během celého školního roku – pokud není naplněna její kapacita. Ukončit může žák docházku také během celého školního roku, a to na základě písemné žádosti o vyřazení žáka podepsané zákonným zástupcem.

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Naše škola vyhledává, zjišťuje a vyhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně přijímá opatření k jejich prevenci. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna po celou dobu jejich pobytu ve školní družině. Děti jsou vždy na začátku školního roku seznámeny s řádem školní družiny a pravidly bezpečnosti při činnostech ve školní družině.

 Hygienické podmínky:

 • vhodný stravovací režim
 • pitný režim
 • zdravé prostředí

Pravidla bezpečnosti:

 • vhodná obuv při jednotlivých činnostech
 • vhodný oděv pro tělovýchovné činnosti
 • vhodný oděv pro pracovní činnosti
 • bezpečné zacházení s pracovním náčiním
 • dodržování pokynů vychovatele

 Psychosociální podmínky:

 • pohoda prostředí
 • příznivé sociální klima 
 • respekt k potřebám jedince 
 • věková přiměřenost 
 • motivující hodnocení 
 • ochrana před násilím, šikanou, patologickými jevy 
 • dostatečná zpětná vazba
 • spolupráce s rodiči  

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého dítěte, vytváříme jim přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Dle stupně a charakteru handicapu budeme respektovat a umožňovat začleňování do volnočasových aktivit. Při výběru činnosti ve ŠD, při motivování, bude brán ohled na integraci těch žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Dle potřeby budeme spolupracovat s rodiči a se školou.

Rozvoj talentovaných jedinců – škola nabízí další doplňkové aktivity v oblasti zájmu dětí (kroužky).

Vhodné zájmové aktivity: literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, umožnění navštěvovat zájmové kroužky se staršími dětmi.

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Respektujeme a uplatňujeme zdravotní hlediska a potřeby žáků. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při činnosti ve ŠD.

Využíváme všech podpůrných opatření při seberealizaci žáka. Uplatňujeme individualizaci vzdělávací zájmové činnosti, stanovujeme vhodné formy a obsah výchovně vzdělávací činnosti v kolektivu dětí. V případě potřeby spolupracujeme s výchovnou poradkyní, učiteli a rodiči. Podporujeme talent a nadání žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky.

Při všech plánovaných akcích ve ŠD vycházíme z potřeb, konkrétního zjištění a možností žáka.

Charakteristika  ŠVP 

Hlavní úkoly

 • prostřednictvím hry rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii
 • vést děti k aktivnímu odpočinku
 • rozvíjet vhodné návyky a dovednosti 

Cíle vzdělávání

 • rozvíjet osobnost člověka
 • získat všeobecný přehled / v návaznosti na učivo 1. stupně/
 • pochopit a uplatňovat zásady demokracie – Úmluva o právech dítěte
 • vytvářet vědomí národní a státní příslušnosti
 • respektovat jinou etnickou kulturní skupinu
 • pochopit a uplatňovat princip rovnosti mužů a žen
 • získat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně
 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví

Klíčové kompetence

       Dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání.      

       1. Kompetence k učení: učí se s chutí, dokončuje práci, klade si otázky a hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

       2. Kompetence k řešení problémů: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje.

       3. Komunitativní kompetence: ovládá řeč, vyjadřuje myšlenky, otázky, odpovědi a sdělení vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu a kultivovaně s dospělými i vrstevníky.

        4. Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

        5. Sociální a občanské kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své osobní zdraví i druhých.

        6. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

 Vzdělávací a výchovné oblasti

1.  Informační a komunikační technologie

 • základy práce s počítačem
 • komunikace s internetem
 • práce v textovém a grafickém editoru

2.  Člověk a společnost

 • vést děti k porozumění, úctě, toleranci a empatii
 • vytvářet kamarádské vztahy
 • osvojovat a dodržovat základy společenského chování
 • vést ke spolupráci při řešení problémů a úkolů a schopnosti pracovat  v týmu

3.  Člověk a příroda

 • pravidelný pobyt venku a vycházky do lesa
 • pozorovat změny v přírodě
 • sběr přírodnin pro lesní zvěř
 • získávat vědomosti a praktické dovednosti při tematických vycházkách a soutěžích
 • vytvářet v dětech ohleduplný vztah k přírodě a hledat možnosti alternativního uplatnění při její ochraně

4.  Umění a kultura

 • seznamovat s různými výtvarnými technikami
 • osvojit práci v keramické dílně
 • vytvářet vztah k uměleckým hodnotám
 • podílet se na výzdobě ŠD a prezentovat dětské práce na veřejnosti
 • rozvíjet vokální, hudebně pohybové a poslechové schopnosti
 • vést děti k lásce k hudbě prostřednictvím hudebně tvořivých, poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a sluchových činností
 • osvojovat estetiku – krásno, citlivé vnímání okolního světa a nejbližšího okolí
 • připomínat lidové tradice a zvyky

 5.  Člověk a zdraví

 • získávat základní znalosti o svém těle formou her a soutěží
 • poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí
 • řešit modelové situace
 • vést děti k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka
 • rozvíjet a podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
 • učit děti sebeobslužným dovednostem
 • učit je zdravým životním návykům
 • seznamovat se základními pravidly silničního provozu a chováním v roli chodce, cyklisty 

6.  Člověk a svět práce

 • vést děti k pořádkumilovnosti a úklidu hraček
 • učit systematičnosti
 • seznamovat s drobnými domácími pracemi a úkony
 • rozvíjet motoriku ruky
 • dodržovat bezpečnost práce
 • osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
 • vést k seberealizaci při pracovních činnostech
 • seznamovat s různými materiály a prací s nimi

 Cíle ŠVP pro ŠD

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte
 • rozvíjet vědomosti a schopnosti
 • vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a pomoci
 • společně stanovit pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování
 • předcházet negativnímu chování dětí
 • rozvíjet schopnost všestranné komunikace
 • vést děti k podílení se na společné práci
 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí
 • podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte
 • vést ke spolupráci a toleranci k druhým

Zásady

 • naslouchat dětem, nechat jim dostatek prostoru a času pro jejich seberealizaci
 • často děti chválit a reagovat na jejich úspěchy
 • vychovatelka respektuje potřeby dětí, jedná nenásilně, přirozeně, citlivě, navozuje pohodu a klid
 • dospělí se chovají k dětem důvěryhodně a spolehlivě, jsou pro ně jistotou a bezpečím
 • nepodporovat stálé organizování a nezdravou soutěživost
 • rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být samo sebou
 • přizpůsobit se životu v sociální skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Plán zájmového vzdělávání a činností
 

Je rozvržen do 4 ročních období: podzim – zima – jaro – léto.

1. Podzim – září, říjen, listopad

Náměty činností v průběhu podzimu:

Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně – pohybová.
Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace ve škole a okolí, vycházky do přírody, sledování změn v přírodě, pohybové hry, hry v komunikativním kruhu, didaktické hry a kvízy, výtvarné a pracovní činnosti, hudební hrátky, základy dramatiky, seznámení s počítačem.
 

CELODRUŽINOVÉ AKCE:

 • všichni jsme kamarádi „Pavučina přátelství“
 • běh Mateřídoušky
 • turistické výlety do blízkého okolí
 • podzimní olympiáda v lehké atletice
 • drakiáda
 • hrátky s hudbou – nauč kamarády oblíbenou píseň
 • pravidelná návštěva keramické dílny / říjen – duben /
 • společná akce s SVČ Mozaika „Podzimní radování“
 • sběr přírodního materiálu a práce s ním
 • výzdoba chodby a prostor ŠD pracemi dětí
 • sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř
 • celoroční vědomostní kvíz „A co mozeček?“
 • „Děti na startu“ projekt Jany Boučkové (říjen – červen)
 • úvod do tvořivé dramatiky
 • projekty:         SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK DEN STROMŮ, SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY, DOVEDNÉ RUCE

2.  Zima – prosinec, leden, únor

Náměty činností v průběhu zimy:

Poučení o bezpečnosti, pozorování lesní zvěře a ptáků u krmítka, výroba vánočních dárků, zimní soutěže na sněhu, bruslařský výcvik, beseda v knihovně, práce s novým i odpadovým papírem, seznamovat se symboly Vánoc a Masopustu.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • my se čertů nebojíme – netradiční mikulášská besídka 
 • „miss Sněhulka“ – modelování ze sněhu
 • zimní olympijské hry
 • bruslařský výcvik
 • soutěž „puzzliáda“ a „pexesový mistr“
 • výroba adventních svícnů a věnců
 • pečení vánočního cukroví a perníčků
 • seznámení se zvyky a tradicemi Vánoc
 • návštěva vánočních trhů – Běliště
 • vánoční výzdoba ŠD
 • zpívání koled pod vánočním stromkem
 • Vánoce v zemích EU
 • vánoční pochod za zvířátky do krmelce
 • pravidelné návštěvy krmelce
 • výroba karnevalových masek
 • projekty:
  • ADVENT VE  ŠD – zakončen vánoční besídkou s nadílkou
  • MÁME RÁDI ZVÍŘATA
  • MASOPUST – zakončen masopustním karnevalem
  • PTÁČKOVÁNÍ ANEB NÁM TAKY NĚCO DO ZOBÁČKU

3. Jaro – březen, duben, květen

Náměty činností v průběhu jara:

Vycházky městem a okolní přírodou, pozorování změn v přírodě, poznávání a určování jarních květin, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoc, netradiční výtvarné techniky, hudební a výtvarné činnosti s tématem jara, ekologická výchova – ochrana přírody, sběr odpadků v blízkém lese, poznávání ptáků.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • hudební soutěž „Malí zpěváčci“
 • spolupráce s městskou knihovnou
 • výroba obalů na knihy a záložek
 • výstava nejoblíbenějších dětských knih a čtení z nich
 • práce v přírodě s přírodním materiálem
 • vynášení Morény
 • zvyky a tradice Velikonoc
 • výtvarná soutěž o nejkrásnější kraslici
 • pečení perníčků
 • návštěva velikonočních trhů – Běliště
 • hra „Po stopách velikonočního zajíčka“
 • dramatika – hrajeme si s pohádkami
 • hra „Čarodějnickou stezkou“
 • projekt „Týden deskových her“
 • nácvik a účast na školní akademii
 • výroba dárků ke Dni matek a ke Dni otců
 • soutěž „Co mi řekl semafor“
 • projekty:
  • MĚSÍC KNIHY
  • VELIKONOCE VE ŠD
  • TÝDEN PRO MODROU PLANETU
  • ÚRAZ NENÍ NÁHODA
  • ODEMYKÁME LES

4. Léto – červen

Náměty činností v průběhu léta:

Přírodovědné vycházky s cílem poznat změny v přírodě, poznávání lučních květin, četba knih o přírodě, poučení dětí o bezpečnosti při koupání a opalování, sběr lesních plodin, výlety, slavnostní ukončení činnosti, vyhodnocení celoročních akcí, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • oslava „Dne dětí“
 • lehkoatletický trojboj
 • veselá a netradiční olympiáda
 • výtvarná soutěž v kresbě na asfalt
 • výuka písní k táborovému ohni
 • výlety do blízkého okolí
 • přírodovědná hra „Lesní čarování“
 • orientační závody dvojic
 • pravidelné vycházky do přírody, sběr lesních plodů
 • celodenní výlet
 • zábavné odpoledne s hodnocením celoroční činnosti „Správný kluk – Správná holka“
 • projekty:   
  • Z POHÁDKY DO POHÁDKY – zakončen pohádkovým lesem
  • TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
  • PŘÍRODA VŠEMI SMYSLY
  • MOZAIKIÁDAV MOZAJCE
  • DĚTI NA STARTU

 Autoevaluace a evaulace ŠD

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou, např:  Den otevřených dětí, vánoční a velikonoční jarmark, vánoční výstup na Kozákov, vítání budoucích prvňáčků, školní akademie aj.

Vedoucí vychovatelka již několik let vede kroniku ŠD a fotodokumentaci, a prezentuje činnost ŠD na stránkách školy a v zpravodaji.

Vedoucí vychovatelka zpracovává a odevzdává řediteli školy zprávu o celoroční práci ŠD.

Najdete nás na internet. str. školy: www.zs-skolni.cz

 

Evaluační plán:
Hodnocení ŠVP pro ŠD bude prováděno jednou za rok.
Na základě hodnocení bude ŠVP upraveno pro další školní rok.
Sledujeme individuální rozvoj žáků, individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.
Hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěch, ale i nezdary.

Závěr

Zveřejnění školního vzdělávacího programu školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny je k nahlédnutí v ředitelně školy a na nástěnce ŠD na modré chodbě. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách školy: www.zs-skolni.cz    

prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod