Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

Školní 700,
468 22  Železný Brod

tel.: 483 389 063
e-mail: zc.loi@cbjdorblezsz1i
Novinky na e-mail:

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Duhová škola, Školní 700, 468 22  Železný Brod


1) Identifikace ŠD

2) Popis materiálních podmínek

3) Popis ekonomických podmínek

4) Personální podmínky

5) Podmínky vzdělávání ve ŠD

6) Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

7) Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

8) Charakteristika ŠVP pro ŠD

9) Autoevaluace a evaluace ŠD

10) Závěr

11) Vnitřní řád ŠD

Školní vzdělávací program pro ŠD platí od 1. 9. 2007
Školní vzdělávací program byl aktualizován 13. 3. 2013

Mgr. Aleš Hnídek
ředitel školy

Dana Maršinská
vedoucí vychovatelka


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Identifikace ŠD

Základní údaje o ŠD
Adresa: ŠD při ZŠ, Školní 700, 468 22  Železný Brod
Ředitel školy: Mgr. Aleš Hnídek
Vedoucí vychovatelka: Dana Maršinská
Vychovatelka: Štěpánka Winterová
Provoz ŠD: 6.30 hod. – 16.00 hod. (16.30 hod. – výlety, počítače)
Telefon: 483 389 063
E-mail: zc.inloks-sz@aksnisrami, zc.inloks-sz@avoretniwi

Popis materiálních podmínek

ŠD se nachází v prvním poschodí pavilonu školy. Školní družina má 2. oddělení, pro svou činnost využívá 2 kmenové místnosti, které jsou odděleny spojovacími dveřmi. ŠD dále využívá prostory školy jako jsou tělocvična, školní hřiště, PC učebna, knihovna, cvičná školní kuchyně, ŠJ, uzamykatelné šatní skříňky a sociální zařízení.

Ke své činnosti máme k dispozici barevný televizor, DVD přehrávač, video, CD radio s přehrávačem. ŠD je dostatečně vybavena účelovým nábytkem (stoly, židle, gauč), vestavěnými skříňkami, kobercem, velkým množstvím stolních her a stavebnicemi. Vybavení ŠD je doplňováno a obměňováno dle potřeb a zájmu dětí. Nechybí dětské časopisy, knihy, hračky a materiál pro výtvarně pracovní činnosti.

Popis ekonomických podmínek

Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitel školy v souladu s finančními možnostmi rodin ve zdejším regionu a ve spolupráci se zřizovatelem. Od 1. 9. 2011 byl stanoven příspěvek rodičů ve výši 100,- Kč za žáka za měsíc. (vyhl.č. 74/2005 Sb.)

Úplata se hradí v kanceláři ředitele školy, dvakrát za školní období. Hospodářka školy vydává vedoucí vychovatelce příjmový doklad o zaplacení. Vybrané peníze se zařazují do rozpočtu školy.

Personální podmínky

Zájmově vzdělávací program ve ŠD je řízen kvalifikovanými vychovatelkami.

Obě dvě mají pedagogické vzdělání s 20 letou a 32 letou praxí.

Vzájemně se doplňují ve svých specializacích: hudebně-dramatické, výtvarné, sportovní, práce s počítačem, práce v keramické dílně.

Dále se vzdělávají v akreditovaných kurzech a seminářích.

Program ŠD je připravován pro 65 - 70 dětí ve věku od 6 – 10 let (1. – 4. roč.).

V posledních letech navštěvují ŠD i děti cizích státních příslušníků.

Podmínky vzdělávání ve ŠD

Školní družina musí být místem pro zájmové vyžití dětí, pro regeneraci sil a relaxaci po školním vyučování.

Školní družina musí být místem pro rozvoj dětské tvořivosti, posilování zdravého sebevědomí.

Školná družina musí být místem pro dětský úsměv a radost.

Školní družina musí být místem pro komunikaci (děti, vychovatelky, rodiče).

Školní družina musí být místem pro spokojené dítě s rozzářenýma očima a úsměvem na tváři.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Respektujeme individualitu každého dítěte, vytváříme jim přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Dle stupně a charakteru handicapu budeme respektovat a umožňovat začleňování do volnočasových aktivit. Při výběru činnosti ve ŠD, při motivování, bude brán ohled na integraci těch žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Dle potřeby budeme spolupracovat s rodiči a se školou.

Rozvoj talentovaných jedinců – škola nabízí další doplňkové aktivity v oblasti zájmu dětí (kroužky).

Vhodné zájmové aktivity: literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, umožnění navštěvovat zájmové kroužky se staršími dětmi.

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Respektujeme a upaltňujeme zdravotní hlediska a potřeby žáků. Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při činnosti ve ŠD.

Využíváme všech podpůrných opatření při seberealizaci žáka. Uplatňujeme individualizaci vzdělávací zájmové činnosti, stanovujeme vhodné formy a obsah výchovně vzdělávací činnosti v kolektivu dětí. V případě potřeby spolupracujeme s výchovnou poradkyní, učiteli a rodiči. Podporujeme talent a nadání žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky.

Při všech plánovaných akcích ve ŠD vycházíme z potřeb, konkrétního zjištění a možností žáka.

Charakteristika ŠVP 

Hlavní úkoly

- prostřednictvím hry rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii
- vést děti k aktivnímu odpočinku
- rozvíjet vhodné návyky a dovednosti

Cíle ŠVP ŠD

- rozvíjet osobnost člověka
- získat všeobecný přehled (v návaznosti na učivo 1. stupně)
- pochopit a uplatňovat zásady demokracie – Úmluva o právech dítěte
- vytvářet vědomí národní a státní příslušnosti
- respektovat jinou etnickou kulturní skupinu
- pochopit a uplatňovat princip rovnosti mužů a žen
- získat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně
- dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví

Klíčové kompetence

Dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

 1. Kompetence k učení: učí se s chutí, dokončuje práci, klade si otázky a hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.
 2. Kompetence k řešení problémů: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, započaté činnosti dokončuje.
 3. Komunitativní kompetence: ovládá řeč,vyjadřuje myšlenky, otázky, odpovědi a sdělení vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu a kultivovaně s dospělými i vrstevníky.
 4. Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
 5. Sociální a občanské kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své osobní zdraví i druhých.
 6. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Vzdělávací a výchovné oblasti

1. Informační a komunikační technologie
- základy práce s počítačem
- komunikace s internetem
- práce v textovém a grafickém editoru
2. Člověk a společnost
- vést děti k porozumění, úctě, toleranci a empatii
- vytvářet kamarádské vztahy
- osvojovat a dodržovat základy společenského chování
- vést ke spolupráci při řešení problémů a úkolů a schopnosti pracovat v týmu
3. Člověk a příroda
- pravidelný pobyt venku a vycházky do lesa
- pozorovat změny v přírodě
- sběr přírodnin pro lesní zvěř
- získávat vědomosti a praktické dovednosti při tematických vycházkách a soutěžích
- vytvářet v dětech ohleduplný vztah k přírodě a hledat možnosti alternativního uplatnění při její ochraně
4. Umění a kultura
- seznamovat s různými výtvarnými technikami
- osvojit práci v keramické dílně
- vytvářet vztah k uměleckým hodnotám
- podílet se na výzdobě ŠD a prezentovat dětské práce na veřejnosti
- rozvíjet vokální, hudebně pohybové a poslechové schopnosti
- vést děti k lásce k hudbě prostřednictvím hudebně tvořivých, poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a sluchových činností
- osvojovat estetiku – krásno, citlivé vnímání okolního světa a nejbližšího okolí
- připomínat lidové tradice a zvyky
5. Člověk a zdraví
- získávat základní znalosti o svém těle formou her a soutěží
- poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí
- řešit modelové situace
- vést děti k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka
- rozvíjet a podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností
- učit děti sebeobslužným dovednostem
- učit je zdravým životním návykům
- seznamovat se základními pravidly silničního provozu a chováním v roli chodce, cyklisty
6. Člověk a svět práce
- vést děti k pořádkumilovnosti a úklidu hraček
- učit systematičnosti
- seznamovat s drobnými domácími pracemi a úkony
- rozvíjet motoriku ruky
- dodržovat bezpečnost práce
- osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí
- vést k seberealizaci při pracovních činnostech
- seznamovat s různými materiály a prací s nimi

Cíle ŠVP pro ŠD

- podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte
- rozvíjet vědomosti a schopnosti
- vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a pomoci
- společně stanovit pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování
- předcházet negativnímu chování dětí
- rozvíjet schopnost všestranné komunikace
- vést děti k podílení se na společné práci
- dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí
- podporovat osobní spokojenost a pohodu dítěte
- vést ke spolupráci a toleranci k druhým

Zásady

- naslouchat dětem, nechat jim dostatek prostoru a času pro jejich seberealizaci
- často děti chválit a reagovat na jejich úspěchy
- vychovatelka respektuje potřeby dětí, jedná nenásilně, přirozeně, citlivě, navozuje pohodu a klid
- dospělí se chovají k dětem důvěryhodně a spolehlivě, jsou pro ně jistotou a bezpečím
- nepodporovat stálé organizování a nezdravou soutěživost
- rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být samo sebou
- přizpůsobit se životu v sociální skupině a jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Plán zájmového vzdělávání a činností

Je rozvržen do 4 ročních období: podzim – zima – jaro – léto.

1. Podzim – září, říjen, listopad

Náměty činností v průběhu podzimu:

Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně–pohybová.

Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace ve škole a okolí, vycházky do přírody, sledování změn v přírodě, pohybové hry, hry v komunikativním kruhu, didaktické hry a kvízy, výtvarné a pracovní činnosti, hudební hrátky, základy dramatiky, seznámení s počítačem.

CELODRUŽINOVÉ AKCE:

 • všichni jsme kamarádi
 • běh Mateřídoušky
 • turistické výlety do blízkého okolí
 • podzimní olympiáda v lehké atletice
 • drakiáda
 • hrátky s hudbou – nauč kamarády oblíbenou píseň
 • pravidelná návštěva keramické dílny (říjen – duben)
 • společná akce s DDM "Podzimní radování"
 • sběr přírodního materiálu a práce s ním
 • výzdoba chodby a prostor ŠD pracemi dětí
 • sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř
 • celoroční vědomostní kvíz "A co mozeček?"
 • celoroční výukový program základů práce s počítačem
 • úvod do tvořivé dramatiky
 • projekty: SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK, DOVEDNÉ RUCE
2. Zima –prosinec, leden, únor

Náměty činností v průběhu zimy:

Poučení o bezpečnosti, pozorování lesní zvěře a ptáků u krmítka, výroba vánočních dárků, zimní soutěže na sněhu, bruslařský výcvik, beseda v knihovně, práce s novým i odpadovým papírem, seznamovat se symboly Vánoc a Masopustu.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • my se čertů nebojíme – netradiční mikulášská besídka
 • "miss Sněhulka" – modelování ze sněhu
 • zimní olympijské hry
 • bruslařský výcvik
 • soutěž "puzzliáda" a "pexesový mistr"
 • výroba adventních svícnů a věnců
 • pečení vánočního cukroví
 • seznámení se zvyky a tradicemi Vánoc
 • návštěva vánočních trhů – Běliště
 • vánoční výzdoba ŠD
 • zpívání koled pod vánočním stromkem
 • Vánoce v zemích EU
 • vánoční pochod za zvířátky do krmelce
 • pravidelné návštěvy krmelce
 • výroba karnevalových masek
 • projekty: ADVENT VE ŠD –zakončen vánoční besídkou s nadílkou, MÁME RÁDI ZVÍŘATA, MASOPUST – zakončen masopustním karnevalem
3. Jaro – březen, duben, květen

Náměty činností v průběhu jara:

Vycházky městem a okolní přírodou, pozorování změn v přírodě, poznávání a určování jarních květin, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoc, netradiční výtvarné techniky, hudební a výtvarné činnosti s tématem jara, ekologická výchova – ochrana přírody, sběr odpadků v blízkém lese, poznávání ptáků.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • hudební soutěž "Malí zpěváčci"
 • "Miss – Missák ŠD"
 • výroba obalů na knihy a záložek
 • výstava nejoblíbenějších dětských knih a čtení z nich
 • práce v přírodě s přírodním materiálem
 • vynášení Morény
 • zvyky a tradice Velikonoc
 • výtvarná soutěž o nejkrásnější kraslici
 • pečení perníčků
 • návštěva velikonočních trhů – Běliště
 • hra "Po stopách velikonočního zajíčka"
 • dramatika – hrajeme si s pohádkami
 • hra "Čarodějnickou stezkou"
 • návštěva plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou
 • nácvik a účast na školní akademii
 • výroba dárků ke Dni matek
 • soutěž "Co mi řekl semafor"
 • projekty: MĚSÍC KNIHY, VELIKONOCE VE ŠD, TÝDEN PRO MODROU PLANETU
4. Léto – červen

Náměty činností v průběhu léta:

Přírodovědné vycházky s cílem poznat změny v přírodě, poznávání lučních květin, četba knih o přírodě, poučení dětí o bezpečnosti při koupání a opalování, sběr lesních plodin, výlety, slavnostní ukončení činnosti, vyhodnocení celoročních akcí, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin.

CELODRUŽINOVÉ AKCE

 • oslava "Dne dětí"
 • lehkoatletický trojboj
 • veselá a netradiční olympiáda
 • výtvarná soutěž v kresbě na asfalt
 • výuka písní k táborovému ohni
 • výlety do blízkého okolí
 • přírodovědná hra "Lesní čarování"
 • orientační závody dvojic
 • pravidelné vycházky do přírody,sběr lesních plodů
 • práce na společném herbáři
 • celodenní výlet
 • zábavné odpoledne s hodnocením celoroční činnosti "Správný kluk – Správná holka"
 • projekty: Z POHÁDKY DO POHÁDKY – zakončen pohádkovým lesem, TÝDEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Autoevaluace a evaluace ŠD

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou, např: Den otevřených dětí, vánoční a velikonoční jarmark, vánoční výstup na Kozákov, vítání budoucích prvňáčků, školní akademie aj.

Vedoucí vychovatelka již několik let vede kroniku ŠD a fotodokumentaci, prezentuje činnost družiny na internetových stránkách školy.

Vedoucí vychovatelka zpracovává a odevzdává řediteli školy zprávu o celoroční práci ŠD.

Najdete nás na internetových stránkách školy: www.zeleznybrod.cz/zsskolni/

Evaluační plán:
Hodnocení ŠVP pro ŠD bude prováděno jednou za rok.
Na základě hodnocení bude ŠVP upraveno pro další školní rok.
Sledujeme individuální rozvoj žáků, individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.
Hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěch, ale i nezdary.


Závěr

Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, chválit, dáváme jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich bezprostředně týkají.

Abychom svěřeným dětem lépe porozuměli, stačí si představit, že jsme žákem, který slyší na naše slova. Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti a empatie dítěte.

Přejeme si, aby z dětí vyrostli štástní , úspěšní a tvořiví lidé se smyslem pro zodpovědnost.


Vnitřní řád ŠD

1. Základní ustanovení

- řád ŠD vychází z příslušného ustanovení zák. č.561/2004 sb. o zájmovém vzdělávání. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim dne ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky školní družiny při zápisu dětí. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhl.č.74/2005 sb. o zájmovém vzdělávání

- řád ŠD je platný pro všechny přihlášené žáky do školní družiny

- činnost ŠD je určena především pro žáky 1. stupně ZŠ

- ŠD je umístěna v areálu školy – 1. patro (modrá chodba)

- řád ŠD vstupuje v platnost 1. 9. 2007
                                                                   

2. Poslání ŠD

 
- ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou se školou a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování

- hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti žáků. Činnost ŠD je zaměřena na aktivní využití volného času dětí a vychází z požadavků pedagogiky volného času dětí (nabídka alternativních aktivit, her). Důležitý je požadavek dobrovolnosti


3. Přihlašování a odhlašování dětí

 
- ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajištuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírá poplatky (školné), předává informace rodičům, vyřizuje náměty a stížnosti

- zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy

- za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel – obec

- úhrada příspěvku se provádí ve dvou splátkách u vychovatelek ŠD v hotovosti za období:
září – leden: 1. pol. škol. roku
únor – červen: 2. pol. škol. roku

- vybranou hotovost odevzdává vedoucí vychovatelka každý měsíc hospodářce školy. Ta vydává příjmový doklad o zaplacení poplatku za první a druhé pololetí školního roku

- bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy

- rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do ŠD k pravidelné docházce sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost paní vychovatelce písemně

- předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD zákonný zástupce oznámí písemně

- v docházkovém sešitě ŠD je zaznamenáván příchod a odchod žáka, jen pokud se údaj liší od zápisního lístku nebo písemných omluvenek

- přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka


4. Organizace činnosti ŠD

- ŠD je otevřena: pondělí až pátek od 6.30 hod. do 7.45 hod. ráno a od konce vyučování do 16.00 hod. V pátek končí provoz ŠD v 16.00 hod.

- aby nebyla narušována činnost oddělení, tak děti, které z různého důvodu odcházejí dříve domů, odchází po obědě nebo do 13.00 hod. Jinak děti odchází domů nejdříve v 15.00 hod.

- do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek (učitelek)

- rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky

- oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD (vycházkách, výletech) s maximálním počtem 25 dětí

- v době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajištován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem tak, že jsou zřizována střídavě střediska na jednotlivých ZŠ pro žáky těchto škol. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvující ŠD informace o tom, na které škole bude provoz zajištěn. Rodiče své dítě přihlašují písemně – závazně. Pokud je počet přihlášených žáků nižší než 16, provoz ŠD se nezajištuje

- v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika

- do ŠD mohou být dočasně umístováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka. Nesmí však být překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení

- ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

- ředitel školy schvaluje svým podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která je zaměřena na činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, pobyt venku a další aktivity ŠD


5. BOZP


- pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny

- při veškeré činnosti ve ŠD vychovatelka zabezpečuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně odpovídá. Před každou vycházkou, činností, sportovní akcí vychovatelka upozorňuje na případné nebezpečí. Žák je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc zraněnému žákovi, u vážného poranění pak lékařské ošetření. Oznámení o úrazu ihned sdělí zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní příslušný záznam

- žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení

- pitný režim je zajištěn – nápojové automaty


6. Chování žáků

- žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá

- doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedených na zápisním lístku

- ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně

- nevolnost žák ihned hlásí vychovatelce, která zajistí příslušná opatření

- pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být z rozhodnutí ředitele školy ze školní družiny vyloučen. Může být také vyloučen za porušení kázně, ohrožování zdraví a pokud svévolně dlouhodobě nenavštěvuje školní družinu
 

7. Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

a) zápisové lístky pro přihlášené žáky k pravidelné docházce

b) přehled výchovně vzdělávací práce

c) třídní kniha jednotlivých oddělení

d) celoroční plán činnosti

e) roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy

f) řád školní družiny